Klachtenregeling

en protocol ongewenst gedrag

Klachtenregeling

Op elke school kan er onverhoopt iets fout gaan en kunnen klachten ontstaan. Epos Onderwijs Rotterdam vindt het belangrijk dat uw klachten goed worden afgehandeld.

Als u het niet eens bent met de organisatie van het onderwijs of algemene schoolzaken kunt u dit aan ons laten weten. Wij nemen uw klacht altijd serieus en behandelen deze zo snel mogelijk. Wij vragen u om uw klacht zo snel mogelijk te bespreken met de persoon of afdeling waar de klacht is ontstaan. Dan kan er samen naar een goede oplossing worden gezocht. Mocht dit helaas niet tot de gewenste oplossing leiden dan kunt u een officiële klacht indienen.

Een officiële klacht kunt u schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator. Dit is het Hoofd Bedrijfsvoering, mevrouw Danielle Jacobs. Zij is te bereiken op het telefoonnummer 010-740 2400 of via djacobs@eposonderwijs.nl. U kunt uw klacht invullen op het klachtenformulier dat de klachtencoördinator u kan toesturen. Uw klacht wordt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 10 werkdagen, behandeld.

De leidinggevende van de afdeling waarover uw klacht gaat, zal uw klacht in behandeling nemen. De volledige klachtenprocedure vindt u onder aan deze pagina. Voor verdere vragen over de klachtenprocedure kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator.

Protocol integriteitskwesties en misstanden

Naast de klachtenregeling is er ook het ‘Protocol integriteitskwesties en misstanden’. Dit protocol gaat over ongewenst gedrag, integriteitskwesties en misstanden. Binnen Epos Onderwijs Rotterdam en op basisschool Het Epos is integer en juist handelen van alle betrokkenen van groot belang. Epos Onderwijs Rotterdam zet zich in om een veilige schoolomgeving te creëren voor alle betrokkenen.

Soms is er sprake van een “integriteitskwestie” of “misstand”, of vermoeden hiertoe. Onder een integriteitskwestie wordt verstaan: ernstig ongepast en/of ongewenst gedrag door werknemers, vrijwilligers, stagiairs en samenwerkingspartners van EOR. Soms gaat dit over een overtreding van de wet. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie, (seksuele) intimidatie of andere onwettige daden zoals fraude en diefstal.

In sommige gevallen kan bovenstaande situaties een “misstand” zijn, hiervan is sprake wanneer het maatschappelijk belang in geding is en wanneer het niveau van één geval of enkele gevallen wordt overstegen.

Als er sprake is van een dergelijke situatie is het van belang dat hier altijd zo snel mogelijk melding van gemaakt wordt, zodat er iets aan gedaan kan worden.

Een melding maken

Iedereen die betrokken is (geweest) bij de diensten van EOR kunnen een interne melding maken. Een interne melding over een integriteitskwestie of misstand doet u direct bij de algemeen directeur. Dit is de heer Hidde Verkade en hij kan bereikt worden via 010-740 2400. Ook is het mogelijk om dit via de interne of externe vertrouwenspersoon te doen. De algemeen directeur start zo snel mogelijk een onderzoek naar de melding. Hierin wordt zo vertrouwelijk mogelijk gewerkt. Onderdeel van een onderzoek is in elk geval het bespreken van de kwestie met de persoon die de melding heeft gemaakt. Ook vindt wederhoor plaats bij de persoon waar de melding over gaat. De directeur besluit op basis van het onderzoek welke vervolgstappen worden genomen. De betrokkenen worden hierover geïnformeerd. De betrokkenen worden altijd bescherm tegen benadeling.

Wanneer een melding over de algemeen directeur gaat, kunt u de melding direct bij de bestuursvoorzitter van Epos Onderwijs Rotterdam doen. Dit is de heer Roelof Prins. Wanneer de melding over de bestuursvoorzitter zou gaan, dan doet u de melding bij de overige bestuursleden.

De vertrouwenspersoon

U kunt bij het doen van een melding ondersteuning en advies vragen bij de interne of externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er om u bij een (vermoeden van) een integriteitskwestie te ondersteunen. De vertrouwenspersoon werkt vertrouwelijk en mag zonder uw instemming geen stappen ondernemen. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een strafbaar feit, een feit dat valt onder de meldcode kindermisbruik/mishandeling of als de veiligheid of welzijn van anderen ernstig in gevaar is.

De interne vertrouwenspersoon is bestuurslid Sayida Goedhoop, te bereiken via telefoonnummer 010-209 2000 of email sgoedhoop@sdvb.com. De externe vertrouwenspersoon is Margriet Maris, te bereiken via telefoonnummer 06-5116 6161 of email margriet@hetvolstevertrouwen.nl.

Klachtenregeling

In dit protocol leest u hoe u een (officiële) klacht kunt indienen bij Het Epos of Epos Onderwijs Rotterdam.

Download protocol

Protocol integriteits-kwesties en misstanden

In dit protocol leest u hoe u bij Het Epos of Epos Onderwijs Rotterdam een melding kunt maken van integriteitskwesties en misstanden.

Download protocol